Verplaatsingsrecht

Je groepscursus verplaatsen? Verschillende leslocaties combineren?

Ben je ingeschreven voor een opleiding aan het Centrum voor Avondonderwijs vzw en kan je je om welke reden dan ook niet verplaatsen naar je campus? Geen probleem! Op alle locaties worden op regelmatige tijdstippen exact dezelfde cursussen georganiseerd. Je krijgt overal les van dezelfde docenten, met dezelfde handhoeken en volgens hetzelfde lessenplan. Een opleiding is op alle verschillende locaties dezelfde. Je kan de lesdagen van je cursus dus opsplitsen over verschillende leslocaties.

Heb je een les of het examen gemist? Ook dat is geen probleem. Je haalt je gemiste les perfect in op een later tijdstip, op dezelfde of op een andere locatie! Hou je opleidingskalender dus goed in de gaten. Wanneer een nieuwe datum voor jou past, bel je drie dagen voor de startdatum naar het secretariaat van de school. Wanneer er nog vrije plaatsen zijn, neem je gratis deel aan de nieuwe lessenreeks. Je behoudt dus alle rechten!

We zijn superflexibel wat betreft het samenstellen van je persoonlijke opleidingsagenda over de verschillende campussen.

Uitstelrecht

Kan ik mijn opleiding of examen uitstellen naar een latere datum?

Ben je ingeschreven voor een opleiding en komen de lesdata je uiteindelijk toch niet goed uit? Ben je ziek geworden, met of zonder doktersattest? Geen probleem! Op jouw vraag stellen we jouw opleiding en/of examen uit naar een latere datum.

Je kan je gedurende één jaar na de startdatum van je opleiding inschrijven voor dezelfde opleiding met een latere startdatum, als er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn. Wanneer een nieuwe datum je past, bel je drie dagen voor de startdatum naar het secretariaat van de school. Wanneer er nog vrije plaatsen zijn mag je gratis deelnemen aan de nieuwe lessenreeks. Je behoudt dus al je rechten. Straffer zelfs, je mag de lessen die je al volgde gewoon opnieuw doen zodat je zeker perfect voorbereid bent voor het examen.

Was je niet geslaagd voor je examen? Dan doe je het toch gewoon een keertje opnieuw! Op onze school mag je onbeperkt herkansen bij dezelfde of bij een andere docent. Meer informatie hierover vind je op de website op de pagina "examenreglement" en "examengarantie".

We zijn superflexibel wat betreft het samenstellen van je persoonlijke opleidingsagenda over de verschillende campussen.

Herroepingsrecht

Kan ik mijn inschrijving herroepen?

Voor cursisten die kiezen voor een professionele opleiding:

Aangezien Cursisten professionelen zijn en geen “consumenten” zijn in de zin van het Wetboek Economisch Recht (zie ook de algemene voorwaarden), is het herroepingsrecht niet van toepassing voor Cursisten.

Voor consumenten die kiezen voor een hobbycursus:

Wanneer een Consument een Hobbycursus volgt, zijn de regels van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, behalve:

a. Indien de datum of periode van de Hobbycursus vaststaat. Wanneer de datum of periode van een Hobbycursus vast staat, zoals het geval is voor klassieke opleidingen, is er geen herroepingsrecht mogelijk.

b. Indien de overeenkomst volledig of gedeeltelijk al uitgevoerd werd. Indien de overeenkomst al volledig uitgevoerd werd met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij of zij zijn of 11 haar herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst uitgevoerd is, dan verliest de Consument zijn herroepingsrecht. Indien de overeenkomst gedeeltelijk al uitgevoerd werd met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij of zij zijn of haar herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst uitgevoerd is, blijft de Consument gehouden tot de betaling van het bedrag dat overeenstemt met het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval als de Consument al toegang heeft gehad tot digitale Cursusmateriaal. Tenzij anders voorzien in de overeenkomst, is de prijs van het Cursusmateriaal vastgesteld op 50% van de totale prijs van de Hobbycursus.

Indien geen van deze uitzonderingen van toepassing zijn, heeft de Consument een herroepingsrecht ten aanzien van de overeenkomst.

De Consument heeft dan over een termijn van 14 dagen nadat de overeenkomst gesloten werd, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief, het recht de overeenkomst te herroepen.

Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen terug die op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat het Centrum Voor Avondonderwijs VZW op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument het Centrum Voor Avondonderwijs VZW (per gewone post [adres]), of per e-mail [e-mail]) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (1.4) maar u bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:

Aan: [adres], fax: [nummer], e-mail: [e-mail] :

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Annuleringsrecht

Je groepscursus definitief annuleren?

Ben je ingeschreven voor een bepaalde cursus en wil je die definitief annuleren? Dat vinden we uiteraard verschrikkelijk jammer! Neem in eerste instantie onmiddellijk contact op met het secretariaat van de school zodat we de beste oplossing voor je kunnen vinden. We proberen in eerste instantie om je cursus uit te stellen of te verplaatsen. Je behoudt gedurende één jaar alle rechten! Verder kijken we of er misschien een andere opleiding is die bij je past. Misschien is er wel een ander onderwerp dat jou ook interesseert of misschien schakel je liever over naar een thuiscursus of een Virtual Class?

In het uitzonderlijke geval dat je jezelf toch definitief wil uitschrijven, doe je dit per aangetekend schrijven. Na ontvangst van dit schrijven moeten we je jammer genoeg annuleringskosten aanrekenen. Dit komt omdat we voor jou een plaatsje hebben vrijgehouden dat we misschien niet meer kunnen invullen, of omdat we bijvoorbeeld kosten hebben gemaakt voor het drukken van de boeken en het reserveren van de docent. Hieronder vind je de annuleringsregeling:

  • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs ben je 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd, met een minimum van €50
  • Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het contactonderwijs ben je 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd, met een minimum van €50
  • Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs ben je 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, met een minimum van €50
  • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de professionele cursist de volledige overeengekomen prijs verschuldigd
  • Met de overeengekomen prijs wordt bedoeld de normale cursusprijs die wordt gehanteerd voor een opleiding zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het cursusgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de cursus of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen, ben je het volledige cursusgeld verschuldigd.

We zijn superflexibel wat betreft het samenstellen van je persoonlijke opleidingsagenda over de verschillende campussen.

interestsCarouselHeader